Projekty

Kompleksowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę VII

ZAPISY ZAKOŃCZONE. Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą z dniem 11 kwietnia 2023 r. rozpoczyna rekrutację uczestników do nowego projektu pn. „Kompleksowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę VII” realizowanego ze środków PFRON i własnych. Zajęcia realizowane będą od 1 maja 2023 do 30 marca 2024 r. na terenie całej Polski.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekt Kompleksowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę VII jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu

Zasady realizacji projektu

Projekt ma na celu zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych – chorych na mukowiscydozę w bez względu na wiek poprzez naukę technik inhalacji i rehabilitacji oddechowej, obsługi i konserwacji sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego, stosowania zasad ochrony przed zakażeniami układu oddechowego, doboru formy aktywności sportowej, zasad żywienia i radzenia sobie z wyzwaniami psychicznymi związanymi z niepełnosprawnością.

Projekt będzie polegał na prowadzeniu zintegrowanych działań z zakresu rehabilitacji osób chorych na mukowiscydozę realizowanej w formie:

1) indywidualny trening domowej rehabilitacji

Termin realizacji: od maja 2023 do marca 2024,
Liczba godzin wsparcia: średnio 5 godzin miesięcznie dla każdego uczestnika, łączny limit 55 godzin dla każdego uczestnika w całym okresie realizacji projektu.
Zajęcia są realizowane przez chorych na mukowiscydozę przy udziale fizjoterapeutów.
Limit uczestników: 140 osób.

2) indywidualny trening rozwoju osobistego

Termin realizacji: od czerwca 2023 do marca 2024 r.
Liczba godzin wsparcia: średnio 20 godzin w trakcie całego projektu.
Zajęcia będą realizowali psychologowie lub coache.
Dotyczy ograniczonej liczby uczestników, którzy zgłoszą potrzebę uzyskania wsparcia.
Limit uczestników: 30 osób.

3) indywidualny trening żywieniowy

Termin realizacji: od czerwca 2023 do marca 2024 r.
Liczba godzin wsparcia: średnio 10 godzin w trakcie całego projektu.
Zajęcia będą realizowali dietetycy. Dotyczy ograniczonej liczby uczestników, którzy zgłoszą potrzebę uzyskania wsparcia.
Limit uczestników: 40 osób.

Zasady rekrutacji uczestników

Do projektu zapraszamy:

  • chorych na mukowiscydozę z całej Polski bez względu na wiek
  • posiadających aktualne na dzień przystąpienia do projektu orzeczenie o niepełnosprawności,
  • nieuczestniczących na dzień przystąpienia do projektu w projektach realizowanych ze środków PFRON i innych w podobnym celu (tj. domowa rehabilitacja, kompleksowa rehabilitacja, dobry start, projekty domowej rehabilitacji realizowane ze środków samorządowych, itp.)

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do projektu jest przesłanie do PTWM kompletu dokumentów:

  • karta zgłoszeniowa chorego (prawidłowo wypełniona w systemie online) a następnie przesłana w oryginale do PTWM,
  • kopia aktualnego na dzień przystąpienia do projektu orzeczenia o niepełnosprawności

O przyjęciu do projektu decydować będą następujące kryteria:

  1. Przesłanie prawidłowo wypełnionego, podpisanego i kompletnego zgłoszenia (niezbędny warunek formalny)
  2. Data przyjęcia zgłoszenia, przy czym w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby, które nie uczestniczyły w projektach domowej rehabilitacji w roku poprzedzającym realizację obecnego projektu.
  3. Ze względu na trudną logistykę projektu oprócz kolejności zgłoszeń o przyjęciu do projektu decydować będzie również możliwość jego realizacji. Do projektu przyjęte zostaną osoby, dla których w pobliżu ich miejsca zamieszkania zostaną zrekrutowani posiadający odpowiednie kwalifikacje fizjoterapeuci, którzy zadeklarują możliwość pracy z danym beneficjentem.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostaną zamieszczone na liście rezerwowej. Kwalifikacja do uczestnictwa z listy rezerwowej jest możliwa po zwolnieniu miejsca w projekcie z powodu rezygnacji zakwalifikowanego uczestnika.

Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w okresie stanu zagrożenia epidemicznego
W związku z odwołaniem stanu epidemii w dniu 16 maja 2022 r. oraz ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego na obszarze RP w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 od 16 maja 2022 r. orzeczenia, których ważność została przedłużona na mocy art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Źródło: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1393,przedluzenie-waznosci-orzeczen-o-niepelnosprawnosci-i-stopniu-niepelnosprawnosci-w-okresie-stanu-zagrozenia-epidemicznego

Zgłoszenia można przesyłać za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.ptwm.org.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26 kwietnia 2023 r.

Informacje o projekcie:

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
tel. kom. 662 033 999

Koordynator Projektu
Anna Skoczylas-Ligocka
e-mail: askoczylas@ptwm.org.pl
www.ptwm.org.pl

Projekt Kompleksowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę VII jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Termin realizacji: 1 kwietnia 2023 – 31 marca 2024 r.
Kwota dofinansowania z PFRON: 1 303 319,00 zł

 

Dofinansowane ze środków PFRON