Projekty

Sportowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę II

ZAPISY ZAKOŃCZONE. Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą z dniem 1 kwietnia 2022 r. rozpoczyna rekrutację uczestników do nowego projektu pn. „Sportowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę II” realizowanego ze środków PFRON i własnych. Zajęcia realizowane będą od 1 maja 2022 r. do 30 marca 2023 r. na terenie całej Polski.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Sportowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę II jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu

Zasady realizacji projektu

Projekt będzie polegał na prowadzeniu zajęć treningu sportowego dla osób chorych na mukowiscydozę prowadzonego indywidualnie przez rehabilitanta lub trenera, połączonych z treningiem motywacyjnym (w przypadku osób, które wymagają pracy z psychologiem), których celem jest przygotowanie uczestników do amatorskich zawodów sportowych – szczególnie organizowanego przez Towarzystwo corocznie biegu po oddech.

Zajęcia będą prowadzone w formach:

1) indywidualny trening sportowy

Termin realizacji: od maja 2022 r. do marca 2023 r.,
Liczba godzin wsparcia: średnio 6 godzin miesięcznie dla każdego uczestnika, łączny limit 66 godzin dla każdego uczestnika w całym okresie realizacji projektu.
Zajęcia są realizowane przez chorych na mukowiscydozę przy udziale trenerów lub fizjoterapeutów.
Limit uczestników: 60 osób.

2) indywidualny trening motywacyjny

Termin realizacji: od maja 2022 r. do marca 2023 r.
Liczba godzin wsparcia: średnio 20 godzin w trakcie całego projektu.
Zajęcia będą realizowali psychologowie lub coache.
Dotyczy ograniczonej liczby uczestników, którzy zgłoszą potrzebę uzyskania wsparcia.
Limit uczestników: 20 osób.

Zasady rekrutacji uczestników

Do projektu zapraszamy:

  • chorych na mukowiscydozę w wieku powyżej 5 lat
  • posiadających aktualne na dzień przystąpienia do projektu orzeczenie o niepełnosprawności,
  • nieuczestniczących na dzień przystąpienia do projektu w projektach realizowanych ze środków PFRON i innych w podobnym celu (tj. domowa rehabilitacja, kompleksowa rehabilitacja, dobry start, projekty domowej rehabilitacji realizowane ze środków samorządowych, itp.)

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do projektu jest przesłanie do PTWM kompletu dokumentów:

  • karta zgłoszeniowa chorego (prawidłowo wypełniona w systemie online) a następnie po kwalifikacji przez koordynatora przesłana w oryginale do PTWM,
  • kopia aktualnego na dzień przystąpienia do projektu orzeczenia o niepełnosprawności

O przyjęciu do projektu decydować będą następujące kryteria:

  1. Przesłanie prawidłowo wypełnionego, podpisanego i kompletnego zgłoszenia (niezbędny warunek formalny)
  2. W pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby, które nie uczestniczyły w poprzednich edycjach projektów domowej rehabilitacji, w pozostałych przypadkach decyduje data przyjęcia zgłoszenia.
  3. Ze względu na trudną logistykę projektu oprócz kolejności zgłoszeń o przyjęciu do projektu decydować będzie również możliwość jego realizacji. Do projektu przyjęte zostaną osoby, dla których w pobliżu ich miejsca zamieszkania zostaną zrekrutowani posiadający odpowiednie kwalifikacje fizjoterapeuci, którzy zadeklarują możliwość pracy z danym beneficjentem.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostaną zamieszczone na liście rezerwowej. Kwalifikacja do uczestnictwa z listy rezerwowej jest możliwa po zwolnieniu miejsca w projekcie z powodu rezygnacji zakwalifikowanego uczestnika.

Zgłoszenia przesyłać za pomocą formularza udostępnionego poniżej

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2022 r.

Informacje o projekcie:

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
tel. kom. 662 033 999

Koordynator Projektu Anna Skoczylas-Ligocka
e-mail: askoczylas@ptwm.org.pl
www.ptwm.org.pl

Termin realizacji: 1 kwietnia 2022 – 31 marca 2023

Kwota dofinansowania z PFRON: 483 021,00 zł

Zapisy zakończone!

pfron sportowa rehabilitacja ii