Projekty

Sportowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę III

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą rozpoczyna wstępną rekrutację uczestników do nowego 3-letniego projektu pn. „Sportowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę III” realizowanego ze środków PFRON i własnych. Zajęcia realizowane będą od lipca 2023 do marca 2026 r. na terenie całej Polski.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekt Sportowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę III jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie o wstępnej rekrutacji do projektu

Sportowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę III

Zasady realizacji projektu

Projekt będzie polegał na prowadzeniu zajęć treningu sportowego dla osób chorych na mukowiscydozę w wybranej przez uczestników dyscyplinie prowadzonego indywidualnie przez rehabilitanta lub trenera, połączonych z treningiem motywacyjnym (w przypadku osób, które wymagają pracy z psychologiem), których celem jest przygotowanie uczestników do amatorskich zawodów sportowych – szczególnie organizowanego przez Towarzystwo corocznie biegu po oddech.

Zajęcia będą prowadzone w formach:

1) indywidualny trening sportowy

Termin realizacji: od lipca 2023 do marca 2026,
Liczba godzin wsparcia: średnio 6-8 godzin miesięcznie dla każdego uczestnika, łączny limit 198 godzin dla każdego uczestnika w całym okresie realizacji projektu.
Zajęcia są realizowane przez chorych na mukowiscydozę przy udziale trenerów sportowych lub fizjoterapeutów, celem zajęć jest przygotowanie do uczestnictwa w amatorskich zawodach sportowych.
Limit uczestników: 100 osób.

2) indywidualny trening motywacyjny

Termin realizacji: od lipca 2023 do marca 2026
Liczba godzin wsparcia: średnio 60 godzin w trakcie całego projektu.
Zajęcia będą realizowali psychologowie lub coache.
Dotyczy ograniczonej liczby uczestników, którzy zgłoszą potrzebę uzyskania wsparcia.
Limit uczestników: 30 osób.

Zasady rekrutacji uczestników

Do projektu zapraszamy:

 • chorych na mukowiscydozę w wieku powyżej 5 lat
 • posiadających aktualne na dzień przystąpienia do projektu orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, przy czym limit osób z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności mogących wziąć udział w projekcie wynosi 10%,
 • nieuczestniczących na dzień przystąpienia do projektu w projektach realizowanych ze środków PFRON i innych w podobnym celu (tj. domowa rehabilitacja, kompleksowa rehabilitacja, dobry start, projekty domowej rehabilitacji realizowane ze środków samorządowych, itp.)

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do projektu jest przesłanie do PTWM kompletu dokumentów:

 • karta zgłoszeniowa chorego w pierwszym etapie prawidłowo wypełniona w systemie online, a po zakwalifikowaniu do projektu przesłana w oryginale do PTWM,
 • kopia aktualnego na dzień przystąpienia do projektu orzeczenia o niepełnosprawności

O przyjęciu do projektu decydować będą następujące kryteria:

 1. Przesłanie prawidłowo wypełnionego, podpisanego i kompletnego zgłoszenia (niezbędny warunek formalny)
 2. Data przyjęcia zgłoszenia, przy czym w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby, które nie uczestniczyły w projektach domowej lub sportowej rehabilitacji w roku poprzedzającym realizację obecnego projektu.
 3. Ze względu na trudną logistykę projektu oprócz kolejności zgłoszeń o przyjęciu do projektu decydować będzie również możliwość jego realizacji. Do projektu przyjęte zostaną osoby, dla których w pobliżu ich miejsca zamieszkania zostaną zrekrutowani posiadający odpowiednie kwalifikacje fizjoterapeuci, którzy zadeklarują możliwość pracy z danym beneficjentem.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostaną zamieszczone na liście rezerwowej. Kwalifikacja do uczestnictwa z listy rezerwowej jest możliwa po zwolnieniu miejsca w projekcie z powodu rezygnacji zakwalifikowanego uczestnika. Ze względu na trwające procedury w PFRON realizacja projektu oraz warunki uczestnictwa mogą ulec zmianie w zależności od przyznanego dofinansowania.

Zgłoszenia można przesyłać za pomocą formularza znajdującego się na stronie projekty.ptwm.org.pl

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 7 lipca 2023 r.

Informacje o projekcie:

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
Koordynator Projektu Anna Skoczylas-Ligocka
tel. kom. 662 033 999
e-mail: askoczylas@ptwm.org.pl
www.ptwm.org.pl

Projekt Sportowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę III jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Termin realizacji: 1 lipca 2023 – 31 marca 2026
Kwota dofinansowania z PFRON: 3 057 750,00 zł

 

  KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA

  Sportowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę III

  Proszę o przyjęcie do uczestnictwa w projekcie pn.
  Sportowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę III

  Adres zamieszkania
  Orzeczenie o niepełnosprawności

  Jeśli z przyczyn technicznych nie możesz dołączyć pliku, wyślij orzeczenie na maila: askoczylas@ptwm.org.pl

  Czy uczestnik ma ukończone 5 lat?
  Czy Uczestnik brał udział w projektach domowej rehabilitacji w roku 2022/2023?
  Prosimy o wskazanie rozmiaru koszulki sportowej dla uczestnika:
  Proszę o objęcie wsparciem w ramach treningu sportowego
  Proszę o objęcie wsparciem w ramach treningu motywacyjnego
  • Oświadczam, że znane mi są zasady realizacji i rekrutacji do projektu.
  • Oświadczam, że przystępując do projektu „Sportowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę III” nie biorę jednocześnie udziału w innych projektach realizowanych ze środków PFRON w podobnym celu
  • Po zakwalifikowaniu do projektu zobowiązuję się przedłożyć do biura PTWM kopię orzeczenia o niepełnosprawności uczestnika, oryginał karty zgłoszeniowej oraz ankiety wstępne i ewaluacyjne

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  uczestnika projektu PFRON

  Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a) b) c) RODO; art. 9. Ust. 2 lit a) c) d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu podanych przez mnie w karcie zgłoszeniowej do projektu przez Administratora oraz przekazanie, w tym za pomocą aplikacji Ewidencja Godzin Wsparcia i przetwarzanie tych danych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13.

  CEL PRZETWARZANIA
  realizacja "Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON"
  monitorowanie i kontrola prawidłowości realizacji projektu przez PTWM oraz do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych realizowanych przez PFRON

  Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli obowiązku informacyjnego umieszczonej na stronie internetowej Administratora lub w siedzibie Administratora, w tym z informacją o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawach związanych z przetwarzaniem moich danych. Ponadto Administrator poinformował mnie, że:

  1. niniejsza zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia w tej samej formie, w jakiej zgoda została wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, przy czym brak zgody skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w projekcie.
  2. dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  Dofinansowanie pfron