Projekty

Szansa na samodzielność III. Domowa rehabilitacja dzieci z mukowiscydozą

PROJEKT UKOŃCZONY. Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą z dniem 1 kwietnia 2021 r. rozpoczyna rekrutację uczestników do nowego projektu pn. „Szansa na samodzielność III. Domowa rehabilitacja dzieci z mukowiscydozą” realizowanego ze środków PFRON i własnych. Zajęcia z fizjoterapeutami i psychologami realizowane będą od 1 maja 2021 do 30 marca 2022 r. na terenie całej Polski.

Dla dzieci i młodzieży (0-18 lat)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Projekt Szansa na samodzielność III. Domowa rehabilitacja dzieci z mukowiscydozą jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu

Zasady realizacji projektu

Projekt ma na celu zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych – dzieci chorych na mukowiscydozę w wieku od 0 do 18 lat oraz przygotowanie do samodzielnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego poprzez edukację rodziców/opiekunów chorych na mukowiscydozę poprzez naukę technik inhalacji i rehabilitacji oddechowej, obsługi i konserwacji sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego, stosowania zasad ochrony przed zakażeniami układu oddechowego, doboru formy aktywności sportowej.

Projekt będzie polegał na prowadzeniu zintegrowanych działań z zakresu rehabilitacji osób chorych na mukowiscydozę realizowanej w formie:

1) indywidualny trening domowej rehabilitacji

Termin realizacji: od maja 2021 do marca 2022,
Liczba godzin wsparcia: średnio 4 godziny miesięcznie dla każdego uczestnika, łączny limit 44 godzin dla każdego uczestnika w całym okresie realizacji projektu.
Zajęcia są realizowane przez chorych na mukowiscydozę przy udziale fizjoterapeutów.
Limit uczestników – 160 osób.

2) indywidualne wsparcie psychologiczne dla rodziców/opiekunów

Termin realizacji: od maja 2021 do marca 2022
Liczba godzin wsparcia: średnio 20 godzin w trakcie całego projektu.
Zajęcia będą realizowali psychologowie lub coache.
Dotyczy ograniczonej liczby rodziców, którzy zgłoszą potrzebę uzyskania wsparcia psychologicznego.
Limit uczestników – 20 osób.

Zasady rekrutacji uczestników

Do projektu zapraszamy:

  • chorych na mukowiscydozę w wieku od 0 do 18 roku życia
  • posiadających aktualne na dzień przystąpienia do projektu orzeczenie o niepełnosprawności,
  • nieuczestniczących na dzień przystąpienia do projektu w projektach realizowanych ze środków PFRON i innych w podobnym celu (tj. domowa rehabilitacja, kompleksowa rehabilitacja, dobry start, projekty domowej rehabilitacji realizowane ze środków samorządowych, itp.)

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do projektu jest przesłanie do PTWM kompletu dokumentów:

  • karta zgłoszeniowa chorego (prawidłowo wypełniona w systemie online),
  • kopia aktualnego na dzień przystąpienia do projektu orzeczenia o niepełnosprawności

O przyjęciu do projektu decydować będą następujące kryteria:

  1. Przesłanie prawidłowo wypełnionego i kompletnego zgłoszenia (niezbędny warunek formalny)
  2. Data przyjęcia zgłoszenia, przy czym w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby, które nie uczestniczyły w projektach domowej rehabilitacji w roku poprzedzającym realizację obecnego projektu.
  3. Ze względu na trudną logistykę projektu oprócz kolejności zgłoszeń o przyjęciu do projektu decydować będzie również możliwość jego realizacji. Do projektu przyjęte zostaną osoby, dla których w pobliżu ich miejsca zamieszkania zostaną zrekrutowani posiadający odpowiednie kwalifikacje fizjoterapeuci, którzy zadeklarują możliwość pracy z danym beneficjentem.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostaną zamieszczone na liście rezerwowej. Kwalifikacja do uczestnictwa z listy rezerwowej jest możliwa po zwolnieniu miejsca w projekcie z powodu rezygnacji zakwalifikowanego uczestnika.

Zgłoszenia można przesyłać za pomocą formularza znajdującego się poniżej.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2021 r.

Informacje o projekcie:

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
tel. kom. 662 033 999

Koordynator Projektu Anna Skoczylas-Ligocka
e-mail: askoczylas@ptwm.org.pl
www: ptwm.org.pl

Termin realizacji: 1 kwietnia 2021 – 31 marca 2022

Kwota dofinansowania z PFRON: 888 800,00zł

Serdecznie zapraszamy!

Zapisy zakończone