Projekty

Kompleksowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę V

PROJEKT UKOŃCZONY. Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą z dniem 1 kwietnia 2021 r. rozpoczyna rekrutację uczestników do nowego projektu pn. „Kompleksowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę V” realizowanego ze środków PFRON i własnych. Zajęcia z fizjoterapeutami i psychologami realizowane będą od 1 maja 2021 do 30 marca 2022 r. na terenie całej Polski.

Dla młodzieży i dorosłych (od 15 roku życia)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Projekt Kompleksowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę V jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu

Zasady realizacji projektu

Projekt ma na celu zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych – chorych na mukowiscydozę w wieku powyżej 15 lat poprzez naukę technik inhalacji i rehabilitacji oddechowej, obsługi i konserwacji sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego, stosowania zasad ochrony przed zakażeniami układu oddechowego, doboru formy aktywności sportowej, zasad żywienia i radzenia sobie z wyzwaniami psychicznymi związanymi z niepełnosprawnością.

Projekt będzie polegał na prowadzeniu zintegrowanych działań z zakresu rehabilitacji osób chorych na mukowiscydozę realizowanej w formie:

1) indywidualny trening samodzielnej rehabilitacji

Termin realizacji: od maja 2021 do marca 2022,

Liczba godzin wsparcia: średnio 6 godzin miesięcznie dla każdego uczestnika, łączny limit 66 godzin dla każdego uczestnika w całym okresie realizacji projektu.

Zajęcia są realizowane przez chorych na mukowiscydozę przy udziale fizjoterapeutów.

Limit uczestników – 80 osób.

2) indywidualny trening rozwoju osobistego

Termin realizacji: od maja 2021 do marca 2022

Liczba godzin wsparcia: średnio 20 godzin w trakcie całego projektu.

Zajęcia będą realizowali psychologowie lub coache.

Dotyczy ograniczonej liczby uczestników, którzy zgłoszą potrzebę uzyskania wsparcia. Limit uczestników – 30 osób.

3) indywidualny trening żywieniowy

Termin realizacji: od maja 2021 do marca 2022

Liczba godzin wsparcia: średnio 8 godzin w trakcie całego projektu.

Zajęcia będą realizowali dietetycy. Dotyczy ograniczonej liczby uczestników, którzy zgłoszą potrzebę uzyskania wsparcia. Limit uczestników – 30 osób.

Zasady rekrutacji uczestników

Do projektu zapraszamy:

  • chorych na mukowiscydozę w wieku powyżej 15 roku życia
  • posiadających aktualne na dzień przystąpienia do projektu orzeczenie o niepełnosprawności,
  • nieuczestniczących na dzień przystąpienia do projektu w projektach realizowanych ze środków PFRON i innych w podobnym celu (tj. domowa rehabilitacja, kompleksowa rehabilitacja, dobry start, projekty domowej rehabilitacji realizowane ze środków samorządowych, itp.)
  • Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do projektu jest przesłanie do PTWM kompletu dokumentów:
  • karta zgłoszeniowa chorego (prawidłowo wypełniona w systemie online),
  • kopia aktualnego na dzień przystąpienia do projektu orzeczenia o niepełnosprawności

O przyjęciu do projektu decydować będą następujące kryteria:

  1. Przesłanie prawidłowo wypełnionego i kompletnego zgłoszenia (niezbędny warunek formalny)
  2. Data przyjęcia zgłoszenia, przy czym w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby, które nie uczestniczyły w projektach domowej rehabilitacji w roku poprzedzającym realizację obecnego projektu.
  3. Ze względu na trudną logistykę projektu oprócz kolejności zgłoszeń o przyjęciu do projektu decydować będzie również możliwość jego realizacji. Do projektu przyjęte zostaną osoby, dla których w pobliżu ich miejsca zamieszkania zostaną zrekrutowani posiadający odpowiednie kwalifikacje fizjoterapeuci, którzy zadeklarują możliwość pracy z danym beneficjentem.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostaną zamieszczone na liście rezerwowej. Kwalifikacja do uczestnictwa z listy rezerwowej jest możliwa po zwolnieniu miejsca w projekcie z powodu rezygnacji zakwalifikowanego uczestnika.

Zgłoszenia można przesyłać za pomocą formularza znajdującego się poniżej.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2021 r.

Informacje o projekcie:

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
tel. kom. 662 033 999

Koordynator Projektu Anna Skoczylas-Ligocka
e-mail: askoczylas@ptwm.org.pl
www: ptwm.org.pl

Termin realizacji: 1 kwietnia 2021 – 31 marca 2022

Kwota dofinansowania z PFRON: 699 600,00 zł

Serdecznie zapraszamy!

Zapisy zakończone