Projekty

Kompleksowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę VIII

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą z dniem 29 kwietnia 2024 r. rozpoczyna rekrutację uczestników do nowego projektu pn. „Kompleksowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę VIII” realizowanego ze środków PFRON i własnych. Zajęcia realizowane będą od maja 2024 do marca 2025 r. na terenie całej Polski.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekt Kompleksowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę VIII jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu

Kompleksowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę VIII

Zasady realizacji projektu

Projekt ma na celu zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych – chorych na mukowiscydozę w bez względu na wiek poprzez naukę technik inhalacji i rehabilitacji oddechowej, obsługi i konserwacji sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego, stosowania zasad ochrony przed zakażeniami układu oddechowego, doboru formy aktywności sportowej, zasad żywienia i radzenia sobie z wyzwaniami psychicznymi związanymi z niepełnosprawnością.

Projekt będzie polegał na prowadzeniu zintegrowanych działań z zakresu rehabilitacji osób chorych na mukowiscydozę realizowanej w formie:

1) indywidualny trening samodzielnego funkcjonowania

Termin realizacji: od maja 2024 do marca 2025,
Liczba godzin wsparcia: średnio 5 godzin miesięcznie dla każdego uczestnika, łączny limit 55 godzin dla każdego uczestnika w całym okresie realizacji projektu.
Zajęcia są realizowane przez chorych na mukowiscydozę przy udziale fizjoterapeutów.
Limit uczestników: 140 osób.

2) indywidualny trening rozwoju osobistego

Termin realizacji: od czerwca 2024 do marca 2025
Liczba godzin wsparcia: średnio 20 godzin w trakcie całego projektu.
Zajęcia będą realizowali psychologowie lub coache.
Dotyczy ograniczonej liczby uczestników, którzy zgłoszą potrzebę uzyskania wsparcia.
Limit uczestników: 30 osób.

3) indywidualny trening żywieniowy

Termin realizacji: od czerwca 2024 do marca 2025
Liczba godzin wsparcia: średnio 10 godzin w trakcie całego projektu.
Zajęcia będą realizowali dietetycy. Dotyczy ograniczonej liczby uczestników, którzy zgłoszą potrzebę uzyskania wsparcia.
Limit uczestników: 40 osób.

Harmonogram projektu

Kwiecień 2024-maj 2024 – rekrutacja uczestników i pracowników projektu
Maj 2024 – badanie ankietowe: diagnoza i badanie potrzeb uczestników
Maj 2024-lipiec 2024 – tworzenie indywidualnych planów działania
Maj 2024-marzec 2025 – realizacja zajęć treningu samodzielnego funkcjonowania
Czerwiec 2024-marzec 2025 – realizacja zajęć treningu rozwoju osobistego
Czerwiec 2024-marzec 2025 – realizacja zajęć treningu żywieniowego
Luty 2025-marzec 2025 – ewaluacja projektu, badanie ankietowe

Zasady rekrutacji uczestników

Do projektu zapraszamy:

 • chorych na mukowiscydozę z całej Polski bez względu na wiek
 • posiadających aktualne na dzień przystąpienia do projektu orzeczenie o niepełnosprawności,
 • nieuczestniczących na dzień przystąpienia do projektu w projektach realizowanych ze środków PFRON i innych w podobnym celu (tj. domowa rehabilitacja, sportowa rehabilitacja, kompleksowa rehabilitacja, projekty domowej rehabilitacji realizowane ze środków samorządowych, itp.)

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do projektu jest przesłanie do PTWM kompletu dokumentów:

 • karta zgłoszeniowa chorego (prawidłowo wypełniona w systemie online) a następnie przesłana w oryginale do PTWM,
 • kopia aktualnego na dzień przystąpienia do projektu orzeczenia o niepełnosprawności

O przyjęciu do projektu decydować będą następujące kryteria:

  1. Przesłanie prawidłowo wypełnionego, podpisanego i kompletnego zgłoszenia (niezbędny warunek formalny)
  2. Data przyjęcia zgłoszenia, przy czym w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby, które nie uczestniczyły w projektach domowej rehabilitacji w roku poprzedzającym realizację obecnego projektu.
  3. Ze względu na trudną logistykę projektu oprócz kolejności zgłoszeń o przyjęciu do projektu decydować będzie również możliwość jego realizacji. Do projektu przyjęte zostaną osoby, dla których w pobliżu ich miejsca zamieszkania zostaną zrekrutowani posiadający odpowiednie kwalifikacje fizjoterapeuci, którzy zadeklarują możliwość pracy z danym beneficjentem.
  4. Zgodnie z regulaminem konkursu PFRON podczas kwalifikacji uczestników Zarząd PTWM musi zapewnić udział beneficjentów ostatecznych z co najmniej 8 województw, zaś maksymalny procentowy wskaźnik udziału uczestników z danego województwa nie będzie mógł przekroczyć 60% ogółu. Ponadto osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności mogą stanowić nie więcej niż 10% ogółu beneficjentów ostatecznych w projekcie.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostaną zamieszczone na liście rezerwowej. Kwalifikacja do uczestnictwa z listy rezerwowej jest możliwa po zwolnieniu miejsca w projekcie z powodu rezygnacji zakwalifikowanego uczestnika.

Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego

Od 30 grudnia 2023 r. obowiązuje ustawa1, która zmienia dotychczasowe zasady przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Według nowego przepisu prawa2 orzeczenia powiatowych, miejskich, wojewódzkich zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności:

  • które zachowały ważność na podstawie przepisów w brzmieniu dotychczasowym3, albo
  • których okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r.,

zachowują ważność do 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

Zatem nowe przepisy działają także wstecz i przywracają ważność orzeczeń, które już wygasły.

Źródło: Nowe przepisy w sprawie przedłużania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności a dofinansowanie do wynagrodzeń lub refundacja składek ZUS/KRUS

Zgłoszenia można przesyłać za pomocą formularza znajdującego się poniżej.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 maja 2024 r.

Informacje o projekcie:

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
tel. kom. 662 033 999

Koordynator Projektu
Anna Skoczylas-Ligocka
e-mail: askoczylas@ptwm.org.pl
www.ptwm.org.pl

Projekt Kompleksowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę VIII jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Termin realizacji: 1 kwietnia 2024 – 31 marca 2025

Serdecznie zapraszamy

Zapisanych uczestników: 185

  KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA

  Proszę o przyjęcie do uczestnictwa w projekcie pn.

  Kompleksowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę VIII

  Adres zamieszkania
  Orzeczenie o niepełnosprawności

  Jeśli z przyczyn technicznych nie możesz dołączyć pliku, wyślij orzeczenie na maila: askoczylas@ptwm.org.pl

  Czy Uczestnik brał udział w projektach domowej rehabilitacji w roku 2023/2024?
  Proszę o objęcie wsparciem w ramach treningu samodzielnego funkcjonowania
  Proszę o objęcie wsparciem w ramach treningu rozwoju osobistego
  Proszę o objęcie wsparciem w ramach treningu żywieniowego
  • Oświadczam, że znane mi są zasady realizacji i rekrutacji do projektu.
  • Oświadczam, że przystępując do projektu „Kompleksowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę VIII” nie biorę jednocześnie udziału w innych projektach realizowanych ze środków PFRON w podobnym celu (w tym w projektach domowej rehabilitacji lub sportowej rehabilitacji)
  • Zobowiązuję się przesłać do biura PTWM kopię orzeczenia o niepełnosprawności uczestnika oraz oryginał karty zgłoszeniowej

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  uczestnika projektu PFRON

  Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a) b) c) RODO; art. 9. Ust. 2 lit a) c) d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu podanych przez mnie w karcie zgłoszeniowej do projektu przez Administratora oraz przekazanie, w tym za pomocą systemu iPFRON+ i przetwarzanie tych danych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13

  CEL PRZETWARZANIA
  realizacja projektu zgodnie z „ Zasadami wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON
  monitorowanie i kontrola prawidłowości realizacji projektu przez PTWM oraz do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych realizowanych przez PFRON

  Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli obowiązku informacyjnego umieszczonej na stronie internetowej Administratora lub w siedzibie Administratora, w tym z informacją o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawach związanych z przetwarzaniem moich danych. Ponadto Administrator poinformował mnie, że:

  1. niniejsza zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia w tej samej formie, w jakiej zgoda została wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, przy czym brak zgody skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w projekcie.
  2. dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.