Projekty

Kompleksowa opieka nad chorym na mukowiscydozę

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą serdecznie zaprasza członków rodzin i opiekunów osób chorych na mukowiscydozę do uczestnictwa w ogólnopolskich warsztatach pn. Kompleksowa opieka nad chorym na mukowiscydozę, które odbędzie się w dniach 9-11 września 2022 w hotelu 4 Żywioły Falenty, Al. Hrabska 4 05-090 Raszyn – 4 żywioły Falenty.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kompleksowa opieka nad chorym na mukowiscydozę jest dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu

Ramowy program szkolenia

9.09.2022 (piątek)

Godzina Wydarzenie
13.00 otwarcie recepcji szkolenia
14.00-15.00  lunch
15.00-19.00 warsztaty w grupach równoległych: fizjoterapeutyczne, inhalacyjne, psychologiczne, dietetyczne

10.09.2022 (sobota)

Godzina Wydarzenie
9.00-13.00 warsztaty w grupach równoległych: fizjoterapeutyczne, inhalacyjne, psychologiczne, dietetyczne
13.00-14.00 lunch
14.00-18.00 warsztaty w grupach równoległych: fizjoterapeutyczne, inhalacyjne, psychologiczne, dietetyczne
18.00 kolacja
19.00 wieczór towarzyski

11.09.2022 (niedziela)

Godzina Wydarzenie
09.00-13.00 warsztaty w grupach równoległych: fizjoterapeutyczne, inhalacyjne, psychologiczne, dietetyczne
13.00-14.00 obiad, zakończenie szkolenia

Regulamin rekrutacji na szkolenie

1. Zasady uczestnictwa w szkoleniu

W szkoleniu mogą uczestniczyć członkowie rodzin i opiekunowie osób chorych na mukowiscydozę z całej Polski – limit miejsc do 80 osób.

Warunkiem kwalifikacji do uczestnictwa w szkoleniu jest rejestracja w systemie online, a następnie dostarczenie do PTWM pocztą lub osobiście w dniu szkolenia:

 1. karty zgłoszeniowej – prawidłowo wypełnionej i podpisanej przez uczestnika,
 2. orzeczenia o niepełnosprawności osoby chorej na mukowiscydozę

2. Data i miejsce przyjmowania zgłoszeń:

Rejestracji należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2022 r. na stronie www.ptwm.org.pl

3. Świadczenia dla uczestników

Osobom, które zakwalifikują się na szkolenie, Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą zapewnia:

 • atrakcyjny program warsztatów,
 • bezpłatne wyżywienie i nocleg w Centrum Konferencyjnym 4 Żywioły Falenty,

Potwierdzenie świadczeń uczestnicy otrzymują w piśmie o zakwalifikowaniu na szkolenie.

W związku z ograniczonym budżetem PTWM nie pokrywa kosztów dojazdu oraz nie organizuje dojazdu z Dworca Centralnego do Falent. Osoby posiadające subkonta w PTWM mogą pokryć koszty uczestnictwa oraz dojazdu do Falent ze środków zgromadzonych na subkontach. W tym celu po zakończeniu szkolenia należy złożyć w PTWM prośbę o pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w szkoleniu zgodnie z zapisami w regulaminach prowadzenia subkont w PTWM.

4. Zasady kwalifikacji uczestników

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje data przyjęcia kompletnego zgłoszenia (decyduje data wpływu do PTWM), przy czym w pierwszej kolejności przyjmowani będą członkowie PTWM oraz rodzice chorych nowozdiagnozowanych. Liczba miejsc na szkoleniu jest bardzo ograniczona, dlatego bezpłatny udział zapewniamy wyłącznie jednemu członkowi rodziny chorego. W przypadku chęci uczestnictwa dwóch lub więcej członków rodziny, kolejne osoby mogą uczestniczyć w charakterze wolnego słuchacza. Chętnym, którzy nie zakwalifikują się na bezpłatny udział w szkoleniu i zadeklarują uczestnictwo w charakterze wolnego słuchacza oferujemy wolny wstęp na salę obrad, bez zapewnienia noclegów i wyżywienia. Potwierdzenie uczestnictwa dla osób zakwalifikowanych na szkolenie zostanie przesłane pocztą elektroniczną do 31 lipca 2022 r.

W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby, które (według swojej najlepszej wiedzy):

 • nie są osobami zakażonymi COVID-19;
 • nie mają objawów COVID-19, takich jak duszność, podwyższona temperatura ciała, objawy przeziębieniowe;
 • nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
 • w ciągu ostatnich 14 dni przed wydarzeniem nie miały bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną COVID-19.

Warunki uczestnictwa mogą ulec zmianie zależnie od obowiązujących obostrzeń.

5. Chorzy na mukowiscydozę na szkoleniu

W związku z międzynarodowymi wytycznymi zapobiegania i kontroli zakażeń w mukowiscydozie decyzją Zarządu Głównego PTWM w szkoleniu w charakterze uczestników nie może brać udziału więcej niż jedna osoba chora na mukowiscydozę. Zarząd Główny corocznie zaprasza jedną osobę chorą dorosłą, która uczestniczy w szkoleniu jako prezenter przedstawiając uczestnikom swoje osiągnięcia. Kandydatury chorych dorosłych z krótkim opisem prezentacji, jaką chcieliby przedstawić należy zgłaszać do PTWM drogą mailową na adres zarzad@ptwm.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2022. Decyzję o zaproszeniu na szkolenie podejmuje Zarząd PTWM.

6. Lista rezerwowa

Po wyczerpaniu limitu miejsc PTWM utworzy listę rezerwową. O kolejności miejsc na liście rezerwowej decyduje data przyjęcia zgłoszenia. Osoby z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowane na szkolenie tylko w przypadku rezygnacji z udziału wcześniej zakwalifikowanego uczestnika.

7. Rezygnacja z uczestnictwa

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu lub rezygnacji z części wyżywienia prosimy o niezwłoczne telefoniczne lub mailowe poinformowanie o tym sekretariatu PTWM. Osoby, które nie zgłoszą się na szkolenie i nie poinformują o tym organizatora, zostaną zdyskwalifikowane przy rekrutacji na kolejne szkolenie.

8. Kontakt do organizatora

Informacji dotyczących uczestnictwa w szkoleniu udziela

Anna Skoczylas-Ligocka
Tel. 662 033 999
e-mail: askoczylas@ptwm.org.pl

Aktualne informacje o szkoleniu są dostępne na stronie Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Szkolenie jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  Karta zgłoszeniowa uczestnika

  Kompleksowa opieka nad chorym na mukowiscydozę

  Ogólnopolskie warsztaty dla członków rodzin chorych na mukowiscydozę Falenty, 9-11.09.2022 r.

  Adres zamieszkania uczestnika
  Oświadczam, że jestem członkiem rodziny osoby chorej na mukowiscydozę
  Orzeczenie o niepełnosprawności chorego na mukowiscydozę

  Jeśli z przyczyn technicznych nie możesz dołączyć pliku, wyślij orzeczenie na maila: askoczylas@ptwm.org.pl

  Proszę o kwalifikację do bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu
  Proszę o rezerwację noclegu ze śniadaniem
  Proszę o rezerwację wyżywienia:

  • Oświadczam, że znane mi są zasady realizacji i rekrutacji do projektu.
  • Zobowiązuję się przedłożyć do biura PTWM kopię orzeczenia o niepełnosprawności chorego na mukowiscydozę oraz oryginał karty zgłoszeniowej

  Oświadczenie uczestnika wydarzenia
  w związku ze stanem epidemii COVID-19

  Ja, niżej podpisany/a, w związku z chęcią uczestnictwa w warsztatach dla członków rodzin chorych na mukowiscydozę w dn. 9-11.09.2022, mając na uwadze ciągle obowiązujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii COVID-19, oświadczam, co następuje:

  1. Mam pełną świadomość występującego aktualnie ryzyka związanego z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 oraz będącą konsekwencją tego zakażenia możliwością zachorowania na COVID-19;
  2. Jestem świadomy/a, iż w wydarzeniu mogą wziąć udział osoby, które (według swojej najlepszej wiedzy):
   • nie są osobami zakażonymi COVID-19;
   • nie mają objawów COVID-19, takich jak duszność, podwyższona temperatura ciała, objawy przeziębieniowe;
   • nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
   • w ciągu ostatnich 14 dni przed wydarzeniem nie miały bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną COVID-19.
  3. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w warsztatach wystąpią̨ u mnie objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję się̨ niezwłocznie poinformować́ o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także organizatora warsztatów na adres mailowy: poczta@ptwm.org.pl oraz podjąć́ niezbędne kroki wg wskazań́ GIS https://www.gov.pl/web/koronawirus.

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  uczestnika projektu PFRON

  Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a) b) c) RODO; art. 9. Ust. 2 lit a) c) d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu podanych przez mnie w karcie zgłoszeniowej do projektu przez Administratora oraz przekazanie i przetwarzanie tych danych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13

  CEL PRZETWARZANIA
  realizacja "Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON"
  monitorowanie i kontrola prawidłowości realizacji projektu przez PTWM oraz do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych realizowanych przez PFRON

  Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli obowiązku informacyjnego umieszczonej na stronie internetowej Administratora lub w siedzibie Administratora, w tym z informacją o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawach związanych z przetwarzaniem moich danych. Ponadto Administrator poinformował mnie, że:

  1. niniejsza zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia w tej samej formie, w jakiej zgoda została wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, przy czym brak zgody skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w projekcie.
  2. dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.